Tel.02-512-5966-68
kmnraccount@hotmail.com
สำนักงานบัญชีคุณภาพ ลาดพร้าว42/1 ,กรุงเทพมหานคร

Your cart

บริการขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว (Work Permit)

สำนักงานบัญชีและกฎหมาย กมลณรงค์ ให้บริการขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว (Work Permit), ต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมบริการดูแลทุกประเภท, ต่อวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างด้าวพร้อมดูแลให้ตลอดปี, ต่อ Visa ประเภทอื่น ๆ และเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา โดยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการโดยตรง

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) งานบริการ และอัตราค่าบริการ

  • คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฏหมายว่าด้วนคนเข้าเมือง (Non-Immigant) ค่าบริการ 23,000 บาท
  • คนต่างด้าวที่เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (Tourist/Transit) ค่าบริการ 25, 000 บาท