รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท

จัดตั้ง

บริษัท จำกัด

Co.,Ltd.

1) ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท 11,000 บาท(รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)

2) ค่าจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท(กรณี ยื่นทางอินเตอร์เน็ต ฟรี !)

3) จดทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2,000 บาท

จัดตั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Limited Partnership

1) ค่าบริการในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด 5,000 บาท(รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)

2) ค่าจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท(กรณี ยื่นทางอินเตอร์เน็ต ฟรี !)

3) จดทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2,000 บาท

บริการด้านจดทะเบียน

บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย กมลณรงค์ จำกัด ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภทบริการท่านโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการตั้งแต่ พ.ศ.2541 ดำเนินการจดทะเบียนทุกขั้นตอนถูกต้องตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนด บริการด้วยความรวดเร็ว ในราคายุติธรรม พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ :

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนพาณิชย์/พาณิชย์อิเล็คทรอนิค ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น,กรรมการเข้าใหม่-ลาออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
 • จดทะเบียนเลิกบริษัท / หจก. และชำระบัญชีพร้อมปิดงบเลิกและตรวจสอบบัญชี
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง

ค่าบริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ เริ่มต้น.. ดังนี้ :

1.

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

5,000

บาท

2.

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

4,000

บาท

3.

จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ

2,000

บาท

4.

เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร

2,000

บาท

5.

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น,กรรมการเข้าใหม่-ลาออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

2,000

บาท

6.

จดทะเบียนเลิกบริษัท / หจก. และชำระบัญชีพร้อมปิดงบเลิกและตรวจสอบบัญชี

12,000

บาท

7.

ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง

2,000

บาท

ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด


ก.  จดทะเบียนบริษัท มีดังนี้

 1. จองชื่อ บริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ชื่อ จองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้จองชื่อ
  หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง
 2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้จองชื่อ เตรียมข้อมูล และเอกสารดังนี้
  รายชื่อผู้ถือหุ้น 3 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุอาชีพ (ค้าขาย หรือรับจ้าง)

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียม

 1. จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
 2. รายชื่อกรรมการผู้ลงนามผูกพันบริษัท
 3. บ้านเลขที่ หรือสถานที่ตั้ง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรการและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทพร้อมเซ็นรับรอง
 5. สถานที่ประกอบกิจการ บ้านเลขที่ (เจ้าของบ้าน)ต้องเซ็นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการพร้อมเซ็นรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านด้วย
 6. จัดทำตรายางของบริษัท

ข.  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดังนี้

 1. จองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ชื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันจองได้จองชื่อ 
  หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง
 2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้จองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด


ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียม

 1. จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
 2. รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ลงนาม และผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. สถานที่ตั้ง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ
 6. จัดทำตรายางของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด